xx

O projekcie

 

Projekt „Nowe kwalifikacje szansą na rozwój zawodowy”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020,
Osi priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działania: 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Okres realizacji projektu: od 2018-04-01 do 2019-06-30

Nr projektu: RPPK.09.05.00-18-0042/17

Wartość projektu: 466 615,00

Wkład Unii Europejskiej 396 622,75

Celem Projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 102 osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych do 30.06.2019 r., zamieszkujących woj. Podkarpackie.

Do projektu zapraszamy osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie), które uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze woj. podkarpackiego.


W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

Zadanie 1:
Kurs "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy" – 40 osób
Kod zawodu - 8332 kierowca samochodu ciężarowego
Wkład własny Uczestnika – 300,00 zł

Szkolenie będzie liczyć w sumie 150 godz. teoria i 40 praktyka, z czego na kat. C 20 h teorii i 30h praktyki, a na kwalifikację 130 h teorii i 10 h praktyki.
Mogą wziąć w nim udział osoby, które ukończyły 21 lat, posiadają prawo jazdy kat. B.
Po zakończeniu szkolenia na prawo jazdy kat. C, każdy uczestnik weźmie udział w egzaminie
zewnętrznym przeprowadzanym przez WORD. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzyma uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym. Po zakończeniu szkolenia na przewóz rzeczy każdy uczestnik przystąpi do egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną działającą w imieniu Wojewody. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uzyskają uprawnienia do przewozu rzeczy.

 

Zadanie 2:
Szkolenie "Przewóz rzeczy niebezpiecznych (ADR + cysterny)"- 60 osób
Kod zawodu - 833201 kierowca autocysterny
Wkład własny Uczestnika – 50,00 zł

Każdy uczestnik weźmie udział w:
- kursie podstawowym ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
wszystkich klas (24h)
- kursie specjalistycznym w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w
cysternach (16h). Ukończenie szkolenia ADR jest jednoznaczne z przystąpieniem do egzaminu państwowego przeprowadzonego przez Komisję powoływaną przy Urzędzie Marszałkowskim. Egzamin jest przeprowadzany po ukończeniu szkolenia ADR podstawowego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu z ADR podstawowy uczestnicy przystępują do egzaminu z przewozu ładunków cysternami.

 

Zadanie 3:
Szkolenie "Monter suchej zabudowy"- 30 osób
Kod zawodu - 712902 Monter systemów suchej zabudowy
Wkład własny Uczestnika – 50,00 zł

Wymiar godzinowy szkolenia – 60h/gr , w tym 20h zajęć
teoretycznych i 40 praktycznych.
Po ukończeniu szkolenia absolwent posiada kwalifikacje pozwalające na podjęcie pracy oraz
samodzielne prowadzenie prac budowlanych w zakresie montażu suchej zabudowy.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy podejdą do egzaminu VCC organizowanego przez instytucje
posiadające status Partnera Egzaminacyjnego VCC.

 

Zadanie 4:
Szkolenie "Monter instalacji fotowoltaicznych" – 20 osób
Kod zawodu - 712614 Monter urządzeń energetyki odnawialnej
Wkład własny Uczestnika – 50,00 zł

Wymiar godzinowy szkolenia – 40h/gr , w tym 15h zajęć teoretycznych i 25 praktycznych.
Realizacja szkolenia i jego certyfikacja będzie zgodna z prawem krajowym tj. Ustawą z dnia
20.02.2015r. o odnawialnych źródłach energii i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
25.03.2014 w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania
organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii.

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Szczegóły